دانلود آهنگ شاد کی بلده چشمک بزنه با صدای آرمین نصرتی برای رقص جاهلی بابا کرمی

کی بلده چشمک بزنه با صدای آرمین نصرتی

ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته
اگه نگی مستی بستته اگه نگی نستی بسته
یه چشم به چشم تو یه چشه دیگم به دستته
اگه نگی مستی بسته ته
امشب که مست مستم دست و پای غم رو بستم
امشب که لوله لولم از من نپرس کی هستم
شادلی موزیک
ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه
دست غم کوتاهه از کنج میخونه
آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز
هرچه عاقل مثل ما دیوونه دیوونه
ساقی از گوشه ی میخونه نرونم
خونه ی امیدمه بزار بمونم
چلچراغ میخونت روشن بمونه
زنده باشی من زیر سایت بمونم

شادلی موزیک
کی بلده چشمک بزنه
من من من من
کی بلده خوب قرش بده ؟
من من من من
کی بلده خوب قرش بده پیچ و تاب خوشگلش بده
کی بلده چشمک بزنه با صدای آرمین نصرتی